Φορολογικά μυστικά (μέρος Γ΄)

Δήλωση με επιφύλαξη – σιωπηρή απόρριψη: Όταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωμα να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό “της φορολογητέας ύλης για την οποία” διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα.
* Φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης απόλυσης αλλοδαπής: Κάθε εφάπαξ αποζημίωση που λαμβάνει φυσικό πρόσωπο λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας του φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση η καταβολή της αποζημίωσης λόγω μονομερούς καταγγελίας της σχέσεως εργασίας. Όταν η αποζημίωση καταβάλλεται από ημεδαπό εργοδότη, ο φόρος ο οποίος υπολογίζεται, παρακρατείται και αποδίδεται από αυτόν, ωστόσο η ανωτέρω διαδικασία είναι αδύνατη επί καταβολής αποζημίωσης στην αλλοδαπή. Συνεπώς, ο φόρος της αποζημίωσης θα υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου, εργαζόμενου, που την εισέπραξε. Σημειώνεται ότι ο φορολογούμενος πρέπει να έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου κατά την προσκόμισή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να διαπιστώνεται ότι η αποζημίωση καταβλήθηκε λόγω της διακοπής της σχέσεως εργασίας στην αλλοδαπή, καθώς ελλείψει δικαιολογητικών, το εισόδημα θα φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία αλλοδαπής προέλευσης. Τέλος διευκρινίζεται ότι εφόσον έχει παρακρατηθεί ή καταβληθεί φόρος στην αλλοδαπή, είναι υπό προϋποθέσεις δυνατή η πίστωσή του (Ε.2041/2023).
* Διαχείριση Ομόρρυθμης εταιρείας και αμοιβή διαχειριστή: Διαχειριστής στην ομόρρυθμη εταιρεία διορίζεται ένας ή περισσότεροι από τους ομορρύθμους εταίρους ή και τρίτος, καθώς ο νόμος δεν φαίνεται να το απαγορεύει. Διαχειριστής είναι το πρόσωπο που επιμελείται τις υποθέσεις της εταιρίας και εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο. Ο διαχειριστής είναι αντιπροσωπευτικό όργανο του νομικού προσώπου της εταιρίας. Στην διαχείριση από το νόμο ο διαχειριστής δε δικαιούται αμοιβής, εκτός αν παρέχει εργασία που απαιτεί καταβολή ιδιαίτερης προσπάθειας και υπό την προϋπόθεση ότι η εισφορά του διαχειριστή δε συνιστάται σε παροχή προσωπικής εργασίας, ενώ στην καταστατική διαχείριση επιτρέπεται εύλογη αμοιβή που καθορίζεται σε πάγιο ποσό ή σε ποσοστό στα κέρδη κατ΄ αναλογική εφαρμογή του ΑΚ 754 § 2.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *