Φορολογικές απόψεις

*Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον ΔΕΔ ή Δικαστηρίου: Τόσο η ΔΕΔ όσο και τα Διοικητικά Δικαστήρια δύνανται να λάβουν υπόψη τους όλα τα στοιχεία που προσκομίζει ο διάδικος φορολογούμενος, ακόμα και αν δεν τα είχε ήδη προσκομίσει (κατ’ αντιστοιχία) ενώπιον της ΔΕΔ κατά την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ή ενώπιον της αρμόδιας φορολογικής αρχής κατά το στάδιο του ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία συνδέονται είτε με ισχυρισμούς που έχει ήδη προβάλει ο φορολογούμενος με την ενδικοφανή προσφυγή του με σκοπό να τους συμπληρώσει και όχι να τους μεταβάλει, είτε με αιτιάσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση της ΔΕΔ επί της ενδικοφανούς προσφυγής (ΣτΕ 1162/2022).
*Δεν επιβάλλονται διασφαλιστικά μέτρα κατά Αντιπροέδρου ΔΣ χωρίς φορολογικές αρμοδιότητες: Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο δεν έχει εκπληρώσει προσηκόντως τις φορολογικές του υποχρεώσεις, μπορούν να επιβληθούν τα μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου που προβλέπονται στον ΚΦΔ, σε βάρος αυτού και των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκησή του, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα που συντελέστηκε η φορολογική παραβίαση του νομικού προσώπου. Στο πλαίσιο της υπόθεσης επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 598/2022 απόφαση του ΣτΕ, επιβλήθηκαν σε βάρος Αντιπροέδρου ΔΣ ΑΕ διασφαλιστικά μέτρα, λόγω ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών της ΑΕ προς το Δημόσιο, όπως αυτές διαπιστώθηκαν κατόπιν διενέργειας ελέγχου.
Το ΣτΕ, έπειτα από άσκηση αίτησης αναίρεσης, επιλήφθηκε της υπόθεσης και έκρινε μη νόμιμη την επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων, με την αιτιολογία ότι, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα αν και ο καθ’ού διατελούσε Αντιπρόεδρος ΔΣ, εντούτοις δεν είχε καμία αρμοδιότητα σε σχέση με τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας, δεδομένου ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης των συγκεκριμένων ζητημάτων είχε ανατεθεί στον Πρόεδρο ΔΣ με πρακτικό ΔΣ.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή του ΣτΕ, μόνη η ύπαρξη της ιδιότητας του Αντιπροέδρου ΔΣ δεν αρκεί για να θεωρηθεί το πρόσωπο ως αλληλεγγύως υπεύθυνο για την επιβολή διασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του, αλλά απαιτείται επιπλέον κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα να συμμετέχει πράγματι στη διαχείριση έστω μερικών φορολογικών υποθέσεων της ΑΕ.
*Η παραίτηση από θέση διοίκησης εταιρείας πρέπει να δημοσιεύεται για να έχει ισχύ:Τα διασφαλιστικά μέτρα που λαμβάνει το Δημόσιο σε σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής επιβάλλονται νόμιμα σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων που ασκούν τη διοίκηση ενός νομικού προσώπου και ευθύνονται αλληλεγγύως με αυτό (Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Διαχειριστής, Εκκαθαριστής κ.λπ.), εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι η παραίτησή τους από τις αντίστοιχες θέσεις έχει λάβει τις διατυπώσεις δημοσιότητας, ώστε να μπορεί να αντιταχθεί έναντι των τρίτων και να ισχύει και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου (ΣτΕ 117/2022).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *