Φορολογικές απόψεις

Χρήση αποδείξεων λιανικής πώλησης έναντι τιμολογίων και έκπτωση δαπανών

Με πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ έκρινε ότι η γενικευμένη χρήση αποδείξεων λιανικής πώλησης (έναντι τιμολογίων) έχει ως συνέπεια την αδυναμία συσχέτισης των συναλλαγών με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτές πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.)

Έτσι κρίθηκε ότι  ορθώς η ελεγκτική αρχή απέρριψε τις ανωτέρω δαπάνες, προσθέτοντάς τες ως λογιστική διαφορά στα καθαρά κέρδη του φορολογικού έτους 2016 σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αγρότη.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΔ έκανε χρήση της ΠΟΛ.1003/2014 σχετικά με τα ΕΛΠ σύμφωνα με την οποία:

«Άρθρο 10: Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο…..10.2.2 Επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και στοιχεία λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, που καλύπτουν επαγγελματικές συναλλαγές και μέχρι του ορίου των εκατό (100) ευρώ, εφόσον εκδίδονται για την αγορά μη εμπορεύσιμων (για τον αγοραστή) αγαθών (αναλώσιμων) ή για τη λήψη, ομοίως, υπηρεσιών. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην διευκόλυνση των συναλλαγών, χωρίς ωστόσο να ισοδυναμεί με υποκατάσταση του τιμολογίου πώλησης από τις αποδείξεις λιανικής. Δηλαδή, δεν δικαιολογείται γενικευμένη χρήση αποδείξεων λιανικής. Στις περιπτώσεις αυτές, η τεκμηρίωση της σχετικής δαπάνης από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών δύναται να επιτυγχάνεται με την αναγραφή του είδους των αγαθών και των υπηρεσιών επί των στοιχείων λιανικής πώλησης κατά γενική περιγραφή ή και από την περιγραφή της δραστηριότητας-επαγγέλματος του εκδότη στα στοιχεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση, η τεκμηρίωση είναι θέμα πραγματικών περιστατικών».

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, ο προσφεύγων έλαβε και καταχώρησε στα λογιστικά του αρχεία, μεταξύ άλλων για το φορολογικό έτος 2016 σαράντα επτά (-47-) αποδείξεις λιανικής πώλησης για δαπάνες καυσίμων, συνολικής καθαρής αξίας 2.705,13€ πλέον ΦΠΑ 622,69€, οι οποίες προστέθηκαν ως λογιστικές διαφορές.

Αυτή η απόφαση δεν μας βρίσκει σύμφωνους, καθώς υπάρχουν πολλές αποφάσεις της ΔΕΔ που δικαιώνουν τον φορολογούμενο και για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε με άρθρο μας την ερχόμενη εβδομάδα.

Αυτόματη διασύνδεση ΓΕΜΗ και ΑΑΔΕ για τις μεταβολές σε ΑΕ

Από 11.10.2023 με σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΑΑΔΕ υλοποιείται στη βάση της αυτόματης λήψης των μεταβολών των ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) του ν. 4548/2018, που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ και αφορούν στα στοιχεία του νομικού προσώπου: α) Κεφάλαιο, β) Κατάσταση, γ) Λήξη Διάρκειας, δ) Επωνυμία και ε) Σχέσεις. Η διαλειτουργικότητα του προηγουμένου εδαφίου δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία των Διακριτικών Τίτλων και το Είδος Μετοχών, για τις μεταβολές των οποίων η ΑΑΔΕ προβαίνει σε αναζήτηση των στοιχείων δημοσιότητας στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, ενώ εφεξής τα νομικά πρόσωπα δεν υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών στο Φορολογικό Μητρώο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η ΑΑΔΕ αποστέλλει την επόμενη ημέρα έκαστης καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των στοιχείων μεταβολών, μήνυμα στον λογαριασμό του νομικού προσώπου,όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ενότητα Στοιχεία Επικοινωνίας του myAADE, για να γνωστοποιηθεί στον τελευταίο, αν όλα ή μέρος από τα παραπάνω δεδομένα αυτόματα καταχωρήθηκαν ή δεν καταχωρήθηκαν στο Φορολογικό Μητρώο.

Ψηφιακό δελτίο παράδοσης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5054/2023 «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης επί του Συμβολαίου για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων Οδικώς (CMR) σχετικά με το Ψηφιακό Δελτίο Παράδοσης.»

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του υπ. Μεταφορών, το e-CMR επιτρέπει την ταχύτερη έκδοση παραστατικών λόγω της απλοποιημένης εισαγωγής δεδομένων, χωρίς την ανάγκη χρονοβόρων διαδικασιών χειρισμού χαρτιού, σάρωσης ή αρχειοθέτησης εγγράφων. Μειώνει, επίσης, τα σφάλματα εισαγωγής και επανεισαγωγής δεδομένων κατά την παράδοση και παραλαβή, διευκολύνει κατά πολύ την παρακολούθηση της πορείας των εμπορευμάτων προς τον προορισμό τους – ακόμα και σε πραγματικό χρόνο. Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι με την χρήση του, αυξάνεται η διαφάνεια στο σύστημα μεταφορών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *