Ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία – Φορολόγηση μη διανεμηθέντος εισοδήματος: Η περίπτωση εταιρείας στην Βουλγαρία

Με τον Ν.4607/2019 η Ελλάδα ενσωμάτωσε την Οδηγία 1164/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (Controlled Foreign Companies) και τις προϋποθέσεις φορολόγησης στην Ελλάδα των αδιανέμητων κερδών τους στο όνομα των μετόχων τους, τροποποιώντας έτσι το σχετικό άρθρο 66 του Ν. 4172/2013.
Συγκεκριμένα, εισήχθησαν διατάξεις περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (Controlled Foreign Companies), που αφορούν στη συμπερίληψη στο φορολογητέο εισόδημα της εγχώριας εταιρείας μη διανεμηθέντος εισοδήματος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας ή μη αποδοθέντος εισοδήματος μόνιμης εγκατάστασης στην αλλοδαπή.
Πρακτική εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων συναντάμε σε πρόσφατο έλεγχο από το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι φορολογούμενος ήταν ο μοναδικός μέτοχος εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία, η οποία ήταν και ο μοναδικός προμηθευτής της ατομικής του επιχείρησης στην Ελλάδα.
Ο έλεγχος είχε αποδεχτεί τις σχετικές δαπάνες που είχε καταχωρήσει ο φορολογούμενος στα βιβλία του και απέστειλε έγγραφο, με το οποίο αιτήθηκε τη χορήγηση στοιχείων σχετικά με την εταιρεία και τις συναλλαγές με την ατομική επιχείρηση, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της (Δ.Ο.Σ.).
Από τις απαντήσεις των αρμόδιων φορολογικών αρχών προέκυψε μεταξύ των άλλων στοιχείων ότι:
– πρόκειται για γνωστή στις αρχές εταιρεία, με κύρια οικονομική δραστηριότητα το εμπόριο γούνας (επεξεργασμένη και ακατέργαστη)
– ο φορολογούμενος διετέλεσε διαχειριστής της και ήταν αποκλειστικός ιδιοκτήτης της για το ελεγχόμενο διάστημα
– η δηλωθείσα στις αρχές διεύθυνση δεν αποτελεί έδρα της, αλλά διεύθυνση της βουλγαρικής δικηγορικής εταιρείας και η ίδια δε διαθέτει έδρα
– είχε δύο προμηθευτές,
– ο μοναδικός πελάτης της ήταν η ατομική επιχείρηση του φορολογούμενου
– Δεν απασχολούσε προσωπικό
– Δεν υπήρχαν πληροφορίες για διανομή μερίσματος.
Βάσει των παραπάνω στοιχείων, ο έλεγχος έκρινε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 περί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών, με συνέπεια να καταλογίσει στον προσφεύγοντα το σύνολο του μη διανεμηθέντος εισοδήματος της βουλγαρικής εταιρείας.
Το πρόστιμο και η προσφυγή
Με Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος επιβλήθηκε σε βάρος φορολογούμενου φόρος εισοδήματος, πλέον εισφορά αλληλεγγύης πλέον προστίμου.
Ο φορολογούμενος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή ζητώντας την ακύρωση ή την τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξης ωστόσο η Δ.Ε.Δ. απέρριψε τους ισχυρισμούς του.
Επισημαίνεται ότι οι ισχύουσες διατάξεις δεν εφαρμόζονται όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία ασκεί ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα, που υποστηρίζεται από προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις, όπως αποδεικνύεται από συναφή πραγματικά στοιχεία και περιστάσεις.
Το βάρος της απόδειξης
Η Φορολογική Αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η ΕΑΕ που είναι εγκατεστημένη σε χώρα μέλος ΕΕ/ΕΟΦ δεν ασκεί ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα, η οποία υποστηρίζεται από προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η φορολογική αρχή προέβη σε τέτοιο έλεγχο και διαπίστωσε ότι δεν ασκείται ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα.
Οι εν λόγω διατάξεις θεσπίστηκαν με σκοπό την αποτροπή της φοροαποφυγής των εγχώριων εταιρειών μέσω της μεταφοράς των εσόδων τους σε χώρες με χαμηλή φορολογία. Όπως προκύπτει και από την απόφαση της ΔΕΔ, φαίνεται πως οι αρχές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και αρχίζουν να αποκτούν εμπειρία και με τους ελέγχους αναφορικά με τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ), προκειμένου να καταπολεμήσουν τη φοροαποφυγή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *