Φορολογικές απόψεις

* Προμήθεια από πώληση κρυπτονομισμάτων: Πρόσφατα εκδόθηκε απόφαση της ΔΕΔ, βάσει της οποίας κρίθηκε ότι τα κρυπτονομίσματα (ψηφιακά και εικονικά), δεν έχουν λάβει τη νόμιμη αναγνώριση τους με πράξη της πολιτείας (με νόμο), με αποτέλεσμα να μην εντάσσονται στα επίσημα νομίσματα που γίνονται αναγκαστικά αποδεκτά στις συναλλαγές εντός της ελληνικής και ευρωπαϊκής επικράτειας. Κρίθηκε επίσης ότι το bitcoin θεωρείται ψηφιακή μονάδα αξίας, η οποία μπορεί να ανταλλάσσεται ηλεκτρονικά και όχι νόμισμα, δηλαδή δεν είναι αποδεκτό μέσο συναλλαγής και άρα δεν είναι συνάλλαγμα. Με βάση τα ανωτέρω η ΔΕΔ έκρινε ότι οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα δεν εμπίπτουν στο απαλλακτικό καθεστώς συναλλαγών του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και ως εκ τούτου είναι στο καθεστώς ΦΠΑ.
* Φόρος γονικής παροχής και έλλειψη εγγράφων για την τραπεζική μεταφορά: Στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1745/2023 απόφασης ΔΕΔ δεν έγινε δεκτή η χορήγηση απαλλαγής από τον φόρο γονικής παροχής, καθώς ο φορολογούμενος με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου γονικής παροχής / δωρεάς χρημάτων δήλωσε μεν τη γονική παροχή χρημάτων από τη μητέρα του ποσού 15.000,00 ευρώ αλλά δε σημείωσε οποιαδήποτε ένδειξη διατραπεζικής μεταφοράς του εν λόγω ποσού, ούτε επισύναψε έγγραφο τραπέζης που να αποδεικνύει ότι πράγματι η μεταφορά των χρημάτων έλαβε χώρα διατραπεζικά, όπως ορίζει ως προϋπόθεση η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν.2961/2001 προκειμένου η χρηματική δωρεά να υπαχθεί στην περίπτωση του αφορολόγητου ορίου των 800.000,00 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω ενδικοφανής προσφυγή απερρίφθη και επικυρώθηκε ο καταλογισθείς φόρος δωρεάς 10%, ήτοι ποσό 1.500 ευρώ.
* Μη ανάληψη μερισμάτων από μετόχους: Η μη ανάληψη μερισμάτων, η πίστωση και η παραμονή στους λογαριασμούς δεν αποτελεί δάνειο, ούτε σχέση ανώμαλης παρακαταθήκης περιπτώσεις οι οποίες πράγματι θεωρούνται δάνειο ή ταμειακή διευκόλυνση, εφόσον όμως δεν προκύπτει από κάποιο έγγραφο ή στα βιβλία της εταιρίας και με ρητή αναφορά για σύναψη σύμβασης δανείου ή σχετικά στοιχεία σ’ αυτή τότε δεν αποτελεί δανειακή σύμβαση. Συνεπώς, δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου ύψους 2,4%, αλλά 1% εφόσον ο λογαριασμός παραμείνει αδρανής καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης, δεν κινήθηκε ως δανειακός και θα υπαχθεί ως περίπτωση απλής κατάθεσης (ΣτΕ 1060/2020).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *